خاطرات ساراکوچولوی من

تاتا تی تی

خدایا دختره نازم خیلی خوشگل شده دیگه بزرگ شده ومیتونه راه بره یابقول خودش تاتا تیتی کنه فداش بشم من نانازه مامانه.خیلی هم پرحرف شده وهمش باخودش صحبت میکنه ومابعضیاشومیفهمیم بعضیاشم خدامیدونه چی میگه.شعر خوشگل تاب تاب اباسی رکهم خودش میتونه بخونه فداش بشم من دخترم داره خانوم میشه.....
24 آذر 1393
1